Application Form


Information System

PR SWU

News

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

Thursday, September 3, 2020

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 23 ทุน เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตและเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำกลับมาพัฒนาการเรียน และเป็นการเพิ่มทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นนั้น

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครผ่านคณะ/วิทยาลัยต้นสังกัด

ไปยังส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทั้งนี้ ขอให้ใบสมัครและเอกสารมาถึงส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ภายในวันที่ 11 กันยายน 2563

ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ 02-260-1012 หรือ 02-260-1014

mail ดาวโหลดเอกสารเเนบ 

Print

Documents to download

Academic Calendar